วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สัญญาจ้างเหมาบริการ ไทย-อังกฤษ

อันนี้เป็นตัวอย่างการแปล "สัญญาจ้างเหมาบริการ" จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

-----------------------------------------
สัญญาว่าจ้างเหมาบริการ

สัญญาว่าจ้างเหมาบริการฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ........ ณ บริษัท จำกัด
ระหว่าง บริษัท ................................................... จำกัด
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .......................................
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ .............................
.......................................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
และ
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างเหมาบริการ และผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะรับจ้างเหมาให้บริการ โดยจัดส่งพนักงานของผู้รับจ้าง ไปให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาจึงตกลงทำสัญญากัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 ภายใต้สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกำหนดคำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้
“สัญญา” หมายถึง สัญญาว่าจ้างเหมาบริการฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ทำขึ้นทั้งหมด
“บริการ” หมายถึง บริการที่ผู้รับจ้างจะให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน และได้ระบุเอาไว้ในสัญญาฉบับนี้
“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง บริษัท........................................................... จำกัด
“ผู้รับจ้าง” หมายถึง บริษัท
“พนักงาน” หมายถึง บุคคลากรจำนวนหนึ่งคน หรือหลายคนที่ผู้รับจ้างจัดหามาเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้าง และจัดส่งไปให้บริการทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในงานต่างๆที่มิใช่งานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้บริการจ้างเหมาบริการตามสัญญาฉบับนี้
ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาบริการ
2.1 สัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา.............. โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่....................................จนถึงวันที่............................................ หรือเว้นแต่สัญญาได้สิ้นสุดลงตามเงื่อนไขใดๆ ดังที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
2.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขยายระยะเวลารับการให้บริการจ้างเหมาบริการดังกล่าวออกไปได้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาในข้อ 2.1 และเมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างแล้ว หากผู้รับจ้างตกลงที่จะขยายระยะเวลาการให้บริการจ้างเหมาบริการตามสัญญาฉบับนี้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาที่ได้รับการขยายให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันตามข้อตกลงดังกล่าว
ขอบเขตของการบริการจ้างเหมาบริการ
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างเหมาบริการ และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาให้บริการ โดยจะจัดส่งพนักงานของผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของผู้ว่าจ้าง ไปประจำอยู่ ณ สำนักงานของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ก. ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ค่าบริการ
4.1 คู่สัญญาตกลงว่าค่าบริการจ้างเหมาบริการของผู้รับจ้างสำหรับการให้บริการตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ จะเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ข. ซึ่งแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
4.2 ผู้รับจ้างจะทำการเรียกเก็บค่าบริการตามข้อ 4.1 เป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน โดยจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการ รวมทั้งค่าบริการพิเศษ (ถ้ามี) ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทินที่ให้บริการนั้น และผู้ว่าจ้างจะชำระค่าบริการ รวมทั้งค่าบริการพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน ......... วัน(...................) นับแต่วันที่ที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการ และผู้รับจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ .............. (............................) ต่อเดือน กรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้าเกินกำหนด จนกว่าผู้ว่าจ้างจะชำระค่าบริการที่ค้างชำระให้แก่ผู้รับจ้างจนเสร็จสิ้นครบถ้วน
4.3 หากพนักงานที่ผู้รับจ้างจัดหาส่งไปให้บริการทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยต้องทำงานเกินกว่าเวลาทำงาน ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ก. ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าบริการพิเศษให้แก่พนักงานดังกล่าว ตามเงื่อนไขและอัตราที่คู่สัญญาได้กำหนดไว้
4.4 ค่าบริการตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
5.1.1 ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่จัดส่งไปประจำสำนักงานของผู้ว่าจ้าง อันประกอบด้วย เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงานในฐานะนายจ้างของพนักงานที่จัดส่งไปประจำสำนักงานของผู้ว่าจ้างทุกประการ
5.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานที่ขยันขันแข็ง มีความประพฤติดีเพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ว่าจ้าง และพนักงานดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานดังกล่าวมีความประพฤติไม่เรียบร้อย หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนตัวพนักงานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร
5.1.3 ผู้รับจ้างตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง สำหรับกรณีการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดกับเอกสาร หรือทรัพย์สินใดๆ ของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือความทุจริตของผู้รับจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างจะชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่เสียหายจริงที่ผู้ว่าจ้างสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานอันเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ดังกล่าวจะไม่เกิน............................บาท (.....................................บาท) ต่อครั้ง ที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
5.1.4 ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของผู้ว่าจ้าง และ ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการสูญเสียกำไร รายได้ การใช้ หรือชื่อเสียงทางการค้า การขาดทุน หรือการสูญเสียเงิน หรือการเรียกร้องอื่นใดในรูปของค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายพิเศษ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจของผู้รับจ้าง
5.1.5 ผู้รับจ้างทราบดีว่า พนักงานของผู้รับจ้างจะไม่ถือเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ พนักงานของผู้รับจ้างถือเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างเท่านั้น โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบดูแลเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้าง กฎระเบียบต่างๆ การหักภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นนายจ้างและลูกจ้าง
5.1.6 ผู้รับจ้างจะควบคุมบังคับบัญชาให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และคำสั่งโดยชอบอื่นๆ ของผู้ว่าจ้างที่กำหนดไว้แล้ว และที่จะกำหนดต่อไปในอนาคต
5.2 หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
5.2.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าบริการจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง ตามอัตราค่าบริการและกำหนดเวลาชำระค่าบริการตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการจ้างเหมาบริการ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ รวมตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการจ้างเหมาบริการแก่ผู้ว่าจ้างได้สำเร็จตามความประสงค๋ของผู้ว่าจ้าง
การสิ้นสุดของสัญญา
6.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน
6.2 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ดังที่กำหนดในสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ทราบก่อนแล้ว แต่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาบริการ หรือแก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลา...วัน นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ได้
6.3 หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย หรือเลิกบริษัท หรือถูกชำระบัญชี หรือถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพิทักษ์ทรัพย์ การจัดการทางศาล หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
การปรับโอนพนักงาน
7.1 ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะบรรจุพนักงานของผู้รับจ้างเข้าเป็นพนักงานประจำของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้รับจ้างทราบถึงการบรรจุพนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน และผู้ว่าจ้างยินยอมชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงาน (เดือน)
เงินที่ต้องชำระเป็นจำนวน กี่เท่าของเงินเดือน
6 หรือน้อยกว่า 15
7 1.4
8 1.3
9 1.2
10 หรือมากกว่า 1
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
การให้บริการภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริการนี้ เป็นการประกอบอาชีพอิสระ ในลักษณะการจ้างเหมาบริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานที่จ้าง มิใช่เป็นการประกอบการร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ในฐานะหรือในลักษณะหุ้นส่วน การร่วมค้า การแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการ หรือการเป็นนายจ้าง ลูกจ้างระหว่างผู้ว่าจ้าง และผัรับจ้าง หรือพนักงานใดๆ ของผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังคงเป็นนายจ้างของพนักงานที่จัดหามาเพื่อให้บริการจ้างเหมาบริการภายใต้สัญญานี้ และจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานตามกฎหมายแรงงานทุกประการ
การโอนสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ หรือผลประโยชน์ตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
การรักษาความลับ
คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่ได้รับทราบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งจะต้องควบคุมพนักงาน หรือลูกจ้างของคู่สัญญาไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ หรือนำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ประโยชน์ในทางใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว หรือเปิดเผยตามกระบวนการพิจารณาทางศาล หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
เหตุสุดวิสัย
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุสุดวิสัยนั้น
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันแจ้งเหตุสุดวิสัยดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
“เหตุสุดวิสัย” ที่กล่าวถึงในวรรคแรก หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ และภาวะเช่นนั้น
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการ
สัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา
หากข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อสัญญาใดของสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อสัญญาส่วนที่สมบูรณ์ และให้ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อสัญญาที่สมบูรณ์นั้นใช้บังคับได้ และจะพยายามอย่างเต็มที่ และโดยสุจริตที่จะทำการแก้ไขข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์นั้นให้เป็นข้อสัญญาที่สมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คู่สัญญาได้มีเจตนาตามการคาดหวัง และตกลงกันไว้แต่แรกตามข้อสัญญานั้นๆ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่กระทำการ หรือยินยอมให้มีการกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถูกรอนสิทธิ ถูกละเมิด หรือได้รับความเสียหาย
กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย
ข้อตกลงอื่นๆ
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือเอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือนำไปใช้ภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
สำหรับผู้รับจ้าง
ที่อยู่


สำหรับผู้ว่าจ้าง
ที่อยู่ ...................................................................................

16.2 การเพิกเฉยของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับตามข้อตกลงภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิ หรือยกเว้นข้อตกลงนั้น หรือไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิของตนเองในการบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวในภายหลัง ตลอดจนไม่ถือเป็นการตกลงสละสิทธิหรือยกเว้นในการผิดข้อตกลงนั้น หรือข้อตกลงอื่นๆ ต่อไปภายใต้สัญญาฉบับนี้
16.3 เอกสารแนบท้ายใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไป หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาบริการขัดหรือแย้งกับข้อความตามสัญญาฉบับนี้ ก็ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับต่อไป

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
ลงนามเพื่อและในนามของ
บริษัท .....................................................จำกัด
โดย
...................................................... ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
( )
ลงนามเพื่อและในนามของ
โดย
...................................................... ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
( )
ลงชื่อ.................................................. พยาน
( )
ลงชื่อ ..................................................พยาน
( )เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ก - รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ข - รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ก
รายละเอียดของการบริการ
ตำแหน่ง
คุณสมบัติของพนักงาน
จำนวน (คน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
เวลาทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อพนักงาน
1. จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน รวมทั้งค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด(ถ้ามี)
2. ค่าครองชีพ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
5. การประกันสุขภาพ / การประกันอุบัติเหตุ และการประกันชีวิต
6. หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7. อบรม และปฐมนิเทศพนักงานก่อนจัดส่งให้บริการจ้างเหมาบริการแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทราบเรื่องกฎระเบียบของบริษัท ขั้นตอนทำงาน สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการทำงาน ฯลฯ
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อพนักงานแต่ละรายอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิในการทำความตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานของผู้รับจ้างแต่ละรายไป
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ข.
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง
ค่าบริการ (บาท)
เงินเดือน (บาท)
เงินส่วนเพิ่มเท่ากับอัตราร้อยละ........ต่อเงินเดือนต่อคน
หมายเหตุ

1. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการจ้างเหมาบริการตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามอัตราค่าจ้าง, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะล่วงเวลา ของพนักงานที่มาปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมกับเงินส่วนเพิ่มที่คู่สัญญากำหนดไว้ โดยค่าบริการต่อเดือน/ ต่อพนักงาน จำนวน 1 (หนึ่ง) อัตรา ที่ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง เท่ากับผลรวมของจำนวนเงินดังต่อไปนี้
¨ ค่าจ้างพนักงาน
¨ ค่าครองชีพ
¨ เบี้ยขยัน
¨ ค่าล่วงเวลา / ค่าทำงานในวันหยุด
¨ ค่าพาหนะล่วงเวลา
Incentive
¨ เงินส่วนเพิ่ม จำนวน........................... บาท ของค่าจ้างตาม (1) และเงินจำนวนเท่ากับอัตราร้อยละ .............................ของ...........................
¨ กรณีมีการจ่ายค่าชดเชย ในกรณีมีการเลิกจ้าง
¨ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานพร้อมกับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ในอัตรา 3 (สาม) เปอร์เซ็นต์ของค่าชดเชย
¨ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

2. หากพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างอาจแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน และหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักเงินออกจากค่าบริการที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ ผู้รับจ้างได้ ในอัตราวันละ.......................บาท / ต่อวัน / ต่อพนักงาน 1 (หนึ่ง) อัตรา
3. การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่ผู้รับจ้าง อย่างน้อยที่สุดตามประกาศเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำของกระทรวงแรงงาน
4. การคำนวณค่าจ้างรายวัน
4.1 การคำนวณค่าจ้างวันทำงานปกติ
ค่าจ้างใน 1 เดือน = จำนวนวันทำงานปกติ x อัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติ
4.2 การคำนวณค่าทำงานในวันหยุด (วันหยุดประจำสัปดาห์)
ค่าทำงานวันหยุดต่อชั่วโมง = (อัตราค่าจ้างพนักงานต่อวันทำงานปกติ x 2) / (8 ชั่วโมงทำงาน/วัน)
4.3 การคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ
ค่าทำงานล่วงเวลาปกติต่อชั่วโมง = (อัตราค่าจ้างพนักงานต่อชั่วโมงทำงานปกติ x 1.5)
4.4 การคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
ค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดต่อชั่วโมง = (อัตราค่าจ้างพนักงานต่อชั่วโมงทำงานปกติ x 3)


*****************************************************

Service Contractor Contract

This Contract was made at , on date month year
By and between บริษัท ................................................... จำกัด
Juristic person registration no. ....................................
With the principal office located at .............................
.......................................................................
hereinafter referred to as “The Hirer”.
and
With the principal office located at
hereinafter referred to as “the Contractor”.
Whereas
The Hirer wish to hire the Contractor for service by lump sum payment, and the Contractor wish to render service to the Hirer by assigning the Contractor’s Staff to perform service to the Hirer subject to the terms and condition specified herein.
Both parties hereby agree to enter into the Contract as of the following details.

1. Definition
1.1 Under this Contract, both parties agree that the following terms shall has the meanings as stated below.
“Contract” means this Service Contractor Contract including all of its executed Exhibits.
“Service” means Service that the Contractor shall render to the Hirer as agreed upon by both Parties and specified within this Contract.
“the Hirer” means
“the Contractor” means
“Staff” means one or many staff(s) that the Contractor employs as its employee and then assigns to perform task service hereunder, for the interests of the Hirer, in kinds of works that does not form a parts in production process nor activities within the scope of responsibility of the Hirer.

Term
2.1 Unless being otherwise terminated pursuant to any conditions specified hereunder, this Contract shall valid for the term of ?? year(s), commencing from ??? until ??? .
2.2 The Hirer has right to extend such term of service, by providing written notice to the Contractor at least 30 (thirty) days before the expiry date as specified in clause 2.1 hereof. Upon receiving such notice from the Hirer, if the Contractor agree to extend the term of service according to this Contract, then both Parties shall made written agreement detailing such term extension of this Contract. The terms and condition for the extension period including the term extended shall be as those agreed upon by both Parties in such written agreement.

Scope of service provided hereunder.
The Hirer agree to hire the Contractor for service by lump sum payment and the Contractor agree to provide such service by assigning the its Staff, who posses certain qualification as stipulated in the Hirer’s objective and policy, to work in position as determined by the Hirer at the Hirer’s office or other place as designated by the Hirer. Said scope of service is detailed in Exhibit A as attached hereto, and deemed as part of this Contract.

Service Fee
4.1 Both parties agree that Service Fee for service rendered hereunder shall be paid in the amount stipulated in Exhibit B as attached hereto and deemed as part of this Contract.
4.2 The Contractor will invoice the Hirer for the Service Fee pursuant to clause 4.1 hereof on the monthly basis, by sending an invoice for Service Fee and extra Service Fee (if any) owed to the Contractor on the last day of each calendar month. The Hirer agree to pay Service Fee and extra Service Fee (if any) to the Contractor within ?? days ( ) from the date specified in each invoices. If payment is not made by such due date, the Contractor shall be entitled to demand penalty from the Hirer at the rate of ?? ( ) percent per month accruing on outstanding invoice until such invoice is paid by the Hirer in full amount.
4.3 If the Staff, who has been assigned to perform service for the Hirer, is requested by the Hirer to continues working beyond normal working hour as specified in Exhibit A, the Hirer agree to pay an extra Service Fee for such Staff’s overtime work according to condition and rate as agreed upon by both parties.
4.4 Service Fee under this Contract shall exclude VAT, and subject to income tax withholding at the rate required by laws.

Duty and scope of responsibility
5.1 Duty and responsibility of the Contractor
5.1.1 The Contractor shall be responsible for paying expenditure incurred in connection with the Staff assigned to work at the Hirer’s office, which comprise of monthly remuneration and all welfares, including responsibility to comply to all requirement imposed on the Contractor under labor laws in the capacity of the employer of those Staff
5.1.2 The Contractor shall assign Staff who is diligent and well behaved to work under the Hirer’s command and such Staff must posses proper qualification needs to carry out his/her duty hereunder. However if the Hirer is of view that such Staff does not behave or work improperly or carelessly, then upon receiving notices the Contractor agree to remedy said conduct or replace said Staff within reasonable period.
5.1.3 The Contractor agree to pay damages to the Hirer in case that loss or damage occur to any documents or property of the Hirer as a result of an act that intentionally, or negligently, or dishonestly committed by the Contractor or its Staff. The amount of damages paid by the Contractor to the Hirer shall be those real sustained damage that could be supported by sufficient evidence, however in all circumstance the Hirer acknowledge and agree that such amount shall not exceed ?? ( ) Baht per incident of loss or damage against the Hirer’s property.
5.1.4 The Contractor shall not be held responsible for the Hirer or its customer, and shall not be held liable to pay damages to Hirer for loss of expected profit, income, usage, goodwill, ordinary loss or monetary loss or any other claims demanding for indirect damages, special damages, except for damages resulting from intentional act of the Contractor.
5.1.5 The Contractor acknowledge and agree that its Staff shall not be deemed as the Hirer’s employee under labor laws, However, notwithstanding any provision contain herein, the Contractor’s Staff shall be deemed as employee solely of the Contract under labor laws. To that end, the Contractor shall be responsible to administer all matters relation to wages payment, labor laws compliance, income tax withholding and any other matters relating or arising from employee-employer relationship.
5.1.6 The Contractor shall supervise its Staff to comply with rules on clocking in – out and any security measures within the Hirer’s premises, including work rules and other Hirer’s lawful order that has already been prescribed and those that shall be prescribed from time to time in the future.
5.2 Duty and Scope of responsibility of the Hirer
5.2.1 The Hirer shall pay Service Fee to the Contractor at the rate and by term of payment specified herein
The Hirer shall provide working area with tool and equipment need to perform service of the Staff in performing those position including necessary facility and welfare for the Contractor’s Staff, so that duty to provide service hereunder shall be implemented to the Hirer’s desire.

Termination of the Contract
6.1 Any party may terminate this Contract upon providing written notice to other party at least 30 (thirty) days in advance.
6.2 If any party to this Contract is in breach or fail to comply to any condition as specified in this Contract and the non-breaching party has provide written notices thereof, however the breaching party fail to comply with the Contract or fail to correct such breach within ?? ( ) days upon receiving such written. The non-breaching party shall be entitled to terminate this Contract.
6.3 If any party become bankruptcy, or is filed with law suit in Bankruptcy Court, or is liquidated or wind up, or subject to enforcement of court judgment regarding property including but not limited to property guardianship, court administration or any other legal proceeding in the same nature, the other party shall be entitled to terminate this Contract.

Transfer of Staff
7.1 During the term of this Contract, if the Hirer wish to engage Contractor’s Staff to become its permanent employee, the Hirer shall notify the Contractor in writing at least 30 (thirty) days before the transfer will be take effect, and the Hirer agree pay the Contractor the amount of charge for each transfer at the rate stipulated below.
Period of working (month) Amount of charges in times to monthly remuneration
6 or less 1.5
7 1.4
8 1.3
9 1.2
10 or more 1

Relationship between Parties
In providing service hereunder, the Contractor is an independent operator hired to perform it duty for the completion of work. This Contract shall not be deemed to establish relationship such as partnership, Joint Venture, or authorized agent, or employee-employer or other relationship except specified herein between the Hirer and the Contractor or its Staff. The Contractor acknowledge and agree that it shall remain the sole employer of the Staff assigned hereunder and shall take all responsibility imposed on it by labor laws in capacity as lawful employer.

The transfer of right and duty hereunder
Both parties shall not wholly or partially transfer their right and duty hereunder to any other third party, unless receive prior written consent from other party.

Confidentiality
Both parties agree not to disclose any confidential information receive from other party under this Contract, and shall prevent its staff or employee from disclosing such confidential information to any other third party, or seeking interest in any manners by using such confidential information, unless receive prior written consent from other party or disclose in the course of Court proceeding or by other government requirements.

Force Majeure
If any party to this Contract are unable to perform its duty hereunder as a result of force majeure event, said party must notify other party therefor within 15 (fifteen) day after the occurrence of such force majeure.
In case that any party to this Contract has been being unable to perform its duty because of force majeure for the consecutive period exceeding 30 (thirty) days commencing from the date of notifying such force majeure, each of both parties shall be entitled to terminate this Contract by delivering written notice to other party at least 15 (fifteen) days prior the before effect of termination.
“Force Majeure”, as mentioned in first paragraph, shall denote any event that happening or pernicious results of which could not be prevented even though a person against whom it happen or threaten to happen were to take such appropriate care as might be expected from him in his situation and in such condition.

Modification, Supplement and Amendment
This Contract can be wholly or partially modified, supplemented or amended only by written agreement made and signed by both parties’ authorized representative or agent.

Severability
If any provision, condition or clause of this Contract become void or invalid, both parties agree that such void or invalid provision, condition or clause shall be separate from the valid provision, condition or clause, the remaining valid provision, condition or clause shall be full enforceable. Both parties shall make effort in good faiths to amend the void or invalid part to be the valid texts in order to realized the intention as expected in such previous agreed Contract.

Intellectual Property Right
Both parties to this Contract agree that they will not act or consent to any actions that will cause other party’s intellectual property right to be deprived, infringed or damaged.

Governing laws
This Service Contractor Contract is governed and construed under law of Thailand.

Miscellaneous
16.1 All correspondences, claims, notice or other documents or letters that one party sent to other party or used under this Service Contractor Contract shall be made in writing and delivered to the following address.
For the Contractor
Address
For the Hirer
Address ...........................................................................................

16.2 Any failure of any party to enforce its right under any provision of this Contract shall not be deemed that such party waive or grant exception to such provision, or waiving it right to enforce the provision the latter event of default, also it shall not be deemed as agreement for waiving or granting exception for the breach of such provision that may occur in the future.
16.3 Any Exhibits attached to this Contract shall be deemed as part of this Service Contractor Contract, including any of its amendment that shall be made from time to time in the future. If any provision of the Exhibit is contrary or inconsistent with the provision of this Service Contractor Contract, the Service Contractor Contract shall prevail.

This Contract was made in 2 (two) duplicates, both of which has the correct and identical texts. Both Parties has thoroughly read this Contract and found that they are true to each Party’s intention, and both Parties has affixed their signatures and seal (if any) in recognizance thereof, before witness on date month year above mentioned.
Signed for and on behalf of
บริษัท .....................................................จำกัด
by
.................................................... Its authorized representative
( )
Signed for and on behalf of
โดย
.................................................... Its authorized representative
( )
Signed ............................................. Witness
( )
Signed ............................................. Witness
( )


Exhibit to this Contract

Exhibit A - Details of Service

Exhibit B - Details of Service fee
Exhibit A
Details of Service
Position
Staff Qualification
number (person)
Place of work
Working hour


Duty and resposibility of the Contractor toward the Staff
1. Payment of monthly remuneration to Staff including their overtime pay, holiday pay (if any).
2. Stipend
3. Contribution to Social Security Fund
4. Contribution to Work Compensation Fund
5. Health insurance/ Accident insurance and Life insurance
6. Withholding of personal income tax
7. Arrange for Staff’s training and orientation prior to assigning them to perform service for the Hirer, so that the they are well-informed on company rules and regulation, work procedures, welfare including workplace’s Do’s and Don’ts etc.
Both Parties agree that duty and responsibility of Contractor toward each Staff may vary from individual Staff to other, so the Contractor reserve the right to made an agreement regarding duty and responsibility toward each of Contractor’s Staff on a case by case basis.
Exhibit B
Defails of Service Fee
Position
Service Fee (Baht)
Salary (Baht)
Extra charges at the rate of ?? percent of each person’s monthly remuneration
Remarks

1. The Hirer shall pay Service Fee hereunder for the according to rate of basic pay, incentive, stipend, overtime, overtime travelling expense for each individual Staff who perform service for the Hirer, including extra charges as agreed by both parties. Thus the monthly Service Fee for 1 staff shall be the sum of the following pay of that Staff.
¨ Staff’s basic pay
¨ Stipend
¨ No-leave incentives
¨ Overtime pay / Holiday pay
¨ Overtime travelling expense
Incentives
¨ The extra charge for the amount of ?? the remuneration in clause 1 and the amount of money equal to ?? percent of ??
¨ Payment of severance pay in case of the termination of employment
¨ The Hirer shall be responsible for paying severance pay under labor law plus the administrative fee of 3 (three) percent of amount of the severance pay
¨ The Contractor shall be responsible for paying severance pay under labor laws.

2. If the Contractor Staff fail to perform service hereunder from whichever cause, the Hirer may notify the Contractor to assign other Staff to perform the service, and if the Contractor fail to assign other Staff the the Contractor agree to allow the Hirer to deduct the amount of money from Service Fee at rate of ?? Baht/day/ 1 staff
3. For the adjustment of the minimum rate of pay, the Hirer shall consider adjusting the minimum rate of pay for calculation Service Fee paid to the Contractor for the amount of at least as specified in Notification of Ministry of Labor.
4. Formula for the calculation of monthly remuneration.
4.1 The calculation of basic pay in normal working day
Basic pay for 1 month = number of normal working day x daily rate for normal working day
4.2 The calculation of holiday pay (weekly holiday)
Hourly rate of holiday pay = (Staff daily rate of basic pay for one normal working day x 2) / (8 working hours/day)
4.3 The calculation of overtime pay in normal working day
Hourly rate of overtime pay = (Staff hourly rate of basic pay x 1.5)
4.4 The calculation of holiday overtime pay
Hourly rate of holiday overtime pay = (Staff hourly rate of basic pay x 3)

ไม่มีความคิดเห็น: